วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

การอยู่ค่ายกลางวัน ลูกเสือสำรอง-ลูกเสือสามัญ


การอยู่ค่ายกลางวัน ลูกเสือสำรอง-ลูกเสือสามัญและยุวกาชาด 5 มี.ค. 2553
ติดตามชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่นี่

ติดต่อ

แผนปฏิบัติราชการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโรงเรียนสู่เกณฑ์มาตรฐาน ร่วมบริหารจัดการกับชุมชน ในการจัดการศึกษา

1. โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน

2. โครงการสัมพันธ์กับชุมชน
3. โครงการสร้างเครือข่ายพ่อ แม่ ผู้ปกครอง


ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาให้นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และ มีความฉลาดทางอารมณ์ที่ดี

1. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

2. โครงการโรงเรียนปลอดภัย
3. โครงการโรงเรียนปลอดยาเสพติด
4. โครงการประกันอุบัติเหตุ
5. โครงการโรงเรียนอ่อนหวาน

6. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน
7. โครงการอาหารกลางวัน
8. โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน
9. โครงการกิจกรรมสหกรณ์
10. โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี-นาฏศิลป์ และกีฬา
11. โครงการเล่นดีมีความสุข

12. โครงการวันเด็กและกีฬาสี
13. โครงการเพื่อสุขภาพฟันสวย
14. โครงการบริการแนะแนวและให้คำปรึกษาในโรงเรียน
15. โครงการลดปริมาณขยะมูลฝอยในโรงเรียน
16. กิจกรรม Sport Day

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พร้อมอยู่ในสังคม อย่างมีความสุข

1. โครงการรักการอ่าน
2. โครงการโรงเรียนวิถีธรรม
3. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
4. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
5. โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่
6. โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์
7. โครงการค่ายภาษาไทย
8. โครงการค่ายภาษาอังกฤษ
9. โครงการวันไหว้ครู
10. โครงการวันสุนทรภู่
11. โครงการวันแม่แห่งชาติ
12. โครงการวันพ่อแห่งชาต
13. โครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้
14. โครงการลายมืองามตามครูรำภา
15. โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-ยุวกาชาด ชั้น ป.5-6
16. โครงการลดโลกร้อน
17. กิจกรรมหมอภาษาพัฒนาการอ่าน การเขียนนักเรียน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพการสอนของครูในด้านการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
1. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2. โครงการประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษา
3. โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษา
4. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
5. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการคิด
ุ6. โครงการนิเทศภายใน
ึ7. โครงการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน
8. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ห้องสมุด
9. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
10. โครงการสัมมนา ศึกษาดูงาน
11. โครงการสวัสดิการครู
12. โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
1. โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
2. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์
3. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียน
4. โครงการพัฒนาห้องโสตทัศนศึกษา
5. โครงการจัดระบบงานพัสดุครุภัณฑ์

แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

โครงสร้างการบริหารงาน

v ด้านนักเรียน
1. จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีหลากหลาย โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ทักษะกระบวนการกลุ่มให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง และเกิดความคิดรวบยอดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทางความคิด

3. จัดบริการอาหารกลางวัน และอาหารเสริม ให้นักเรียนครบทุกคน และมีคุณค่าทางโภชนาการ

4. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพอนามัยแก่นักเรียน

5. จัดโครงการพบผู้ปกครองเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก้ปัญหาต่าง ๆ

6. จัดกิจกรรมส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย โดยให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียน

7. จัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติดให้โทษ อบรมให้ความรู้ป้องกันหลีกเลี่ยงยาเสพติดให้แก่นักเรียนโดยประสานกับสถานีตำรวจนครบาลร่มเกล้า

8. จัดหาทุนให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ความประพฤติดี และมีความสามารถด้านการเรียน

9. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6

10. จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปะ ดนตรี กีฬา ตามความสนใจของนักเรียน

v ด้านครู

1. ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย นำผลบันทึกหลังการสอนมาปรับปรุงการสอนครั้งต่อไป

2. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถของครูด้านการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการคิด

3. ส่งเสริมครูเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ จากหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่จัดขึ้น

4. ส่งเสริมครูผลิตสื่อ และใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย เหมาะสมกับเนื้อหา และจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยคำนึงถึงวัย ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน

5. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านกระบวนการการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ เพื่อฝึกฝนนักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดที่หลากหลาย และให้นักเรียนมีส่วนร่วม

6. ในการจัดการเรียนรู้นิเทศภายในทุกระดับ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมที่เหมาะสม และดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ

7. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และนำผลการประเมินมาเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานครั้งต่อไป

8. นำปัญหาจากการเรียนการสอนมาพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน แล้วนำมาทำวิจัยในชั้นเรียน

9. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาวิชาชีพของตนเองในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกวิธี

10. สนับสนุนให้บุคลากรทำผลงานวิชาการ

v ด้านโรงเรียน

1. จัดการบริหารงานในรูปคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ส่งเสริมและกระจายความรับผิดชอบให้ฝ่ายต่าง ๆ อย่างทั่วถึง

2. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการทั่วไป และจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ทันสมัย

3. พัฒนาบุคลากรโดยจัดอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

4. ส่งเสริม ยกย่อง ประกาศเกียรติคุณให้กับบุคลากรที่สร้างชื่อเสียง และคุณงามความดี

5. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน บ้าน หน่วยงานของรัฐ และเอกชน เพื่อความร่วมมือ ในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาท้องถิ่น

6. วางแผนการจัดอาคารสถานที่ ให้ดูสะอาดและปลอดภัย ส่งเสริมการจัดมุมต่าง ๆ เพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ มีความสวยงาม ร่มรื่นมีสถานที่พักผ่อน เช่น มีหินอ่อน ศาลาลมโชย

7. เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

8. จัดการด้านสุขาภิบาล น้ำดื่ม น้ำใช้ มีระบบระบายน้ำที่ดี

9. จัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับโรงเรียน ชุมชน นักเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำมาใช้เป็น ข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการศึกษา

10. จัดบริการห้องสมุด และแหล่งบริการความรู้แก่นักเรียนเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้

เป้าหมายของโรงเรียนคลองสาม
ก ารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน แยกเป็นแต่ละด้าน ดังนี้

G ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน

& หลักสูตรจัดหลักสูตรสถานศึกษาสู่กระบวนการเรียนรู้ โดยคำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญให้มีการเรียนรู้อย่างมีความสุข เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด เรียนรู้เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพลักษณะนิสัย ศิลปะ ดนตรี กีฬา และฝึกฝนกาย วาจา ใจ ให้เป็นผู้มีคุณธรรม และต้องจัดการเรียนรู้เพื่อมุ่งพัฒนา

1. มุ่งพัฒนาผู้เรียนในลักษณะองค์รวมให้มีความสมดุลทุกช่วงชั้นของการจัดการศึกษา ให้ได้พัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

2. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความฉลาดทางอารมณ์ เห็นคุณค่าของตนเองและมีทักษะกระบวนการคิด

3. มุ่งพัฒนาการคิดควบคู่กับการพัฒนาสมรรถภาพทางสมอง

4. มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถพึ่งตนเอง มีความรับผิดชอบ มีวินัย และมีส่วนร่วม

& การเรียนการสอน

ในการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนต้องคำนึงถึงองค์ประกอบของหลักสูตรซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานเบื้องต้น และต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เอื้อต่อผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร โดยคำนึงถึงตัวผู้เรียน ดังนี้

1. เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

2. ต้องพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างมีระบบเน้นแก่นักเรียน

3. ต้องให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียน ร่วมประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง

4. ต้องให้โอกาสการแสดงออกอย่างอิสระเพื่อให้นักเรียนได้สร้างสรรค์เต็มที่

5. ต้องจัดบรรยากาศด้านกายภาพ และด้านจิตใจที่เอื้อต่อการเรียนรู้

6. ต้องใช้เทคโนโลยีที่กว้างขวางเป็นเครื่องมือการเรียนรู้

7. ต้องวิเคราะห์หาจุดอ่อนของนักเรียนช่วยผลักดันให้นักเรียนก้าวหน้า

8. ต้องให้เรียนอย่างมีความสุข มีประสบการณ์ตรง สัมพันธ์กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและชุมชน

9. ต้องส่งเสริมให้มีการทำงานเป็นทีม

G ด้านบริหารและการจัดการผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้นำให้เกิดกระบวนการการเรียนการสอนในโรงเรียนเป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา และเป็นนักบริหารมืออาชีพ โดยมีทักษะ 3 ประการ คือ ทักษะทางคตินิยม ทักษะทางด้านมนุษยสัมพันธ์ ทักษะด้านเทคนิค ซึ่งเป็นสิ่งที่จะทำให้การบริหารโรงเรียนบรรลุผล และมีประสิทธิภาพตามนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร ต้องก้าวหน้ามีมาตรฐานทันสมัย ดำรงความเป็นไทยในความเป็นสากล ผู้บริหาร กระจายอำนาจในการบริหาร และต้องมีคุณสมบัติตามที่ต้องการเป็นพิเศษ คือ

1. ต้องมีภาวะผู้นำ และพัฒนาตนเองตลอดเวลา

2. ต้องมุ่งเน้นที่จะสร้างระบบคุณภาพให้ผลผลิตสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม

3. ต้องเป็นนักป้องกันปัญหา

4. ต้องตัดสินใจบนทางเลือกซึ่งมีการเสี่ยงอย่างมีเหตุผล

5. ต้องมีความรับผิดชอบในการรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย และไวต่อการรับรู้ ความคิด ความต้องการของบุคคลต่าง ๆ และไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง

6. ต้องให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการบริหาร และต้องวางระบบการสื่อสาร

7. ต้องมีความรอบรู้ในงานวิชาการ ซึ่งเป็นหัวใจของโรงเรียน มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล ทันสมัย สามารถเป็นผู้นำในด้านวิชาการ

8. มีความซื่อสัตย์และมีหลักการในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

G ด้านบุคลากร

& นักเรียน

นักเรียนต้องมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียนและของสังคม คือ ดี เก่ง และมีความสุข ดังนี้

1. มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

2. มีทักษะในกระบวนการทำงาน มีความสามารถในการจัดการ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตและ ใช้เทคโนโลยีได้

3. มีความรู้ความสามารถ และนำความรู้ต่าง ๆ ไปบูรณาการใช้ในการดำรงชีวิต

4. มีทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

5. สามารถคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดไตร่ตรอง ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการปรับเปลี่ยนวิธีการแก้ปัญหา

6. เป็นผู้นำทำงานเป็นทีม มีทักษะในการเจรจา และมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมเชิงประชาธิปไตย

7. มีความรับผิดชอบ เสียสละ ทำประโยชน์ให้กับสังคม

8. มีสุนทรียภาพ เห็นคุณค่า และสามารถสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้านได้อย่าง เหมาะสม และมีจิตสำนึกและภูมิใจในความเป็นไทย

9. มีความสามารถในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม

10. มีสุขภาพและสุขนิสัยที่ดี มีสมรรถภาพทางเหมาะสมกับวัย

& ครูและบุคลากร

ครูเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องหลักสูตร กระบวนการสอนอย่างชัดเจน สามารถนำมาใช้กับกลุ่มนักเรียนได้อย่างเหมาะสม แล้วยังต้องมีคุณลักษณะ คือ

1. รักการสอน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

2. มีความมุ่งมั่นในการพัฒนานักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ

3. สามารถสอนให้นักเรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตและสามารถนำความรู้ต่าง ๆ ไปบูรณาการใช้ในการดำรงชีวิต

4. สามารถสร้างบทเรียนที่ท้าทายปัญหา

5. ต้องเป็นผู้สอนให้นักเรียนรู้วิธีค้นหาคำตอบ เกิดจินตนาการ เกิดความรู้ใหม่เพิ่มพูนขึ้นมาอย่างไม่มีขีดจำกัด

6. สามารถปลูกฝังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ตลอดเวลา

7. ต้องเป็นที่ปรึกษาให้แก่นักเรียนเป็นการใช้เครื่องมือต่าง ๆ และทั้งเป็นผู้นำให้นักเรียนทำงานร่วมกันได้

8. มีคุณลักษณะเป็นผู้นำด้านวิชาการ และพัฒนาตนเองตลอดเวลา

9. ต้องมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน

10. รักความก้าวหน้าในอาชีพ และมีความรักโอบอ้อมอารีกับเพื่อนร่วมงาน และมีความเป็นประชาธิปไตย

G ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

โรงเรียนพัฒนาอาคารสถานที่ให้สะอาดสวยงาม มีสภาพแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นอุทยานทางการศึกษา มีแหล่งเรียนรู้มากมายทั้งสวนสมุนไพร สวนพฤกษศาสตร์ โดยดำเนินการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับตามอาคารเรียนและตกแต่งตามบริเวณโรงเรียนโดยรอบ มีป้ายนิเทศตามอาคารเรียน และที่พักผู้ปกครองอย่างเป็นปัจจุบัน

ห้องเรียนมีจำนวนเพียงพอและมีห้องคอมพิวเตอร์ ห้องศูนย์วิทยาการเพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ห้องแนะแนว และห้องสนับสนุนการสอน ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภายในห้องเรียนมีสภาพสวยงาม บรรยากาศวิชาการ ในการจัดห้องเรียนยังต้องคำนึงถึงต้องเป็นเรือนเพาะชำทางปัญญา เป็นแหล่งสร้างสรรค์ทางปัญญา เมื่อเข้าไปเรียนแล้ว เกิดปัญญา เกิดความคิด สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตได้ ต้องพัฒนาให้ผู้เรียนมีความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์และเหตุผลในการเข้าใจตนเองและผู้อื่น ต้องสร้างปรัชญาความคิดเชิงบูรณาการให้สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิต

ต้องพัฒนานักเรียนด้านความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง ต้องมีการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียน

G ด้านความสัมพันธ์ชุมชน

ชุมชนจะดำรงรักษาความเข้มแข็งได้มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้ของบุคคลในชุมชน โรงเรียนมีหน้าที่พัฒนานักเรียนในชุมชนให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะการแก้ปัญหามีความคิดสร้างสรรค์สามารถพัฒนาตนเองและสังคมขึ้นอยู่กับประสานความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนกับบ้าน

โรงเรียนต้องจัดการศึกษาสอดคล้องกับความต้องการ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน ร่วมทำงานกับชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยเปิดโอกาสให้บุคคลในชุมชนได้ร่วมคิด ร่วมเสนอแนะ ร่วมตัดสินใจ ร่วมเลือกสรร ร่วมดำเนินการ

การเรียนการสอนของโรงเรียน เปลี่ยนแปลงไปสู่แนวทางของการพัฒนาความสามารถ สติปัญญาของผู้เรียน เพื่อตอบสนองต่อตัวผู้เรียนและความเข้มแข็งของชุมชน

ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน โรงเรียนต้องมีความสัมพันธ์และร่วมมือมีผลการดำเนินการ ดังนี้

1. คณะกรรมการโรงเรียนมีส่วนร่วมวางแผน ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตัดสินใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตามนโยบายการกระจายอำนาจ

2. ผู้ปกครองได้รับข่าวสารเกี่ยวกับแผนการเรียน ปรัชญา การปฏิบัติและกรอบการประกันคุณภาพการศึกษา

3. คณะครูและผู้ปกครองแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก

4. มีการสื่อสารทางจดหมายและวิธีการอื่น ๆ

5. การประชุมอภิปรายผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนการพัฒนาและความก้าวหน้าในการเรียนรู้

6. ผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วมประเมินหลักสูตรและบริการต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในโรงเรียน

7. ผู้ปกครองต้องได้รับการต้อนรับตลอดเวลา

พันธกิจ

v ด้านนักเรียน
1. จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีหลากหลาย โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ทักษะกระบวนการกลุ่มให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง และเกิดความคิดรวบยอดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทางความคิด

3. จัดบริการอาหารกลางวัน และอาหารเสริม ให้นักเรียนครบทุกคน และมีคุณค่าทางโภชนาการ

4. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพอนามัยแก่นักเรียน

5. จัดโครงการพบผู้ปกครองเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก้ปัญหาต่าง ๆ

6. จัดกิจกรรมส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย โดยให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียน

7. จัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติดให้โทษ อบรมให้ความรู้ป้องกันหลีกเลี่ยงยาเสพติดให้แก่นักเรียนโดยประสานกับสถานีตำรวจนครบาลร่มเกล้า

8. จัดหาทุนให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ความประพฤติดี และมีความสามารถด้านการเรียน

9. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6

10. จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปะ ดนตรี กีฬา ตามความสนใจของนักเรียน

v ด้านครู

1. ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย นำผลบันทึกหลังการสอนมาปรับปรุงการสอนครั้งต่อไป

2. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถของครูด้านการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการคิด

3. ส่งเสริมครูเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ จากหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่จัดขึ้น

4. ส่งเสริมครูผลิตสื่อ และใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย เหมาะสมกับเนื้อหา และจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยคำนึงถึงวัย ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน

5. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านกระบวนการการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ เพื่อฝึกฝนนักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดที่หลากหลาย และให้นักเรียนมีส่วนร่วม

6. ในการจัดการเรียนรู้นิเทศภายในทุกระดับ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมที่เหมาะสม และดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ

7. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และนำผลการประเมินมาเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานครั้งต่อไป

8. นำปัญหาจากการเรียนการสอนมาพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน แล้วนำมาทำวิจัยในชั้นเรียน

9. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาวิชาชีพของตนเองในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกวิธี

10. สนับสนุนให้บุคลากรทำผลงานวิชาการ

v ด้านโรงเรียน

1. จัดการบริหารงานในรูปคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ส่งเสริมและกระจายความรับผิดชอบให้ฝ่ายต่าง ๆ อย่างทั่วถึง

2. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการทั่วไป และจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ทันสมัย

3. พัฒนาบุคลากรโดยจัดอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

4. ส่งเสริม ยกย่อง ประกาศเกียรติคุณให้กับบุคลากรที่สร้างชื่อเสียง และคุณงามความดี

5. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน บ้าน หน่วยงานของรัฐ และเอกชน เพื่อความร่วมมือ ในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาท้องถิ่น

6. วางแผนการจัดอาคารสถานที่ ให้ดูสะอาดและปลอดภัย ส่งเสริมการจัดมุมต่าง ๆ เพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ มีความสวยงาม ร่มรื่นมีสถานที่พักผ่อน เช่น มีหินอ่อน ศาลาลมโชย

7. เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

8. จัดการด้านสุขาภิบาล น้ำดื่ม น้ำใช้ มีระบบระบายน้ำที่ดี

9. จัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับโรงเรียน ชุมชน นักเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำมาใช้เป็น ข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการศึกษา

10. จัดบริการห้องสมุด และแหล่งบริการความรู้แก่นักเรียนเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้

เป้าหมายของโรงเรียนคลองสาม
ก ารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน แยกเป็นแต่ละด้าน ดังนี้

G ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน

& หลักสูตรจัดหลักสูตรสถานศึกษาสู่กระบวนการเรียนรู้ โดยคำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญให้มีการเรียนรู้อย่างมีความสุข เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด เรียนรู้เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพลักษณะนิสัย ศิลปะ ดนตรี กีฬา และฝึกฝนกาย วาจา ใจ ให้เป็นผู้มีคุณธรรม และต้องจัดการเรียนรู้เพื่อมุ่งพัฒนา

1. มุ่งพัฒนาผู้เรียนในลักษณะองค์รวมให้มีความสมดุลทุกช่วงชั้นของการจัดการศึกษา ให้ได้พัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

2. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความฉลาดทางอารมณ์ เห็นคุณค่าของตนเองและมีทักษะกระบวนการคิด

3. มุ่งพัฒนาการคิดควบคู่กับการพัฒนาสมรรถภาพทางสมอง

4. มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถพึ่งตนเอง มีความรับผิดชอบ มีวินัย และมีส่วนร่วม

& การเรียนการสอน

ในการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนต้องคำนึงถึงองค์ประกอบของหลักสูตรซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานเบื้องต้น และต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เอื้อต่อผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร โดยคำนึงถึงตัวผู้เรียน ดังนี้

1. เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

2. ต้องพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างมีระบบเน้นแก่นักเรียน

3. ต้องให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียน ร่วมประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง

4. ต้องให้โอกาสการแสดงออกอย่างอิสระเพื่อให้นักเรียนได้สร้างสรรค์เต็มที่

5. ต้องจัดบรรยากาศด้านกายภาพ และด้านจิตใจที่เอื้อต่อการเรียนรู้

6. ต้องใช้เทคโนโลยีที่กว้างขวางเป็นเครื่องมือการเรียนรู้

7. ต้องวิเคราะห์หาจุดอ่อนของนักเรียนช่วยผลักดันให้นักเรียนก้าวหน้า

8. ต้องให้เรียนอย่างมีความสุข มีประสบการณ์ตรง สัมพันธ์กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและชุมชน

9. ต้องส่งเสริมให้มีการทำงานเป็นทีม

G ด้านบริหารและการจัดการผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้นำให้เกิดกระบวนการการเรียนการสอนในโรงเรียนเป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา และเป็นนักบริหารมืออาชีพ โดยมีทักษะ 3 ประการ คือ ทักษะทางคตินิยม ทักษะทางด้านมนุษยสัมพันธ์ ทักษะด้านเทคนิค ซึ่งเป็นสิ่งที่จะทำให้การบริหารโรงเรียนบรรลุผล และมีประสิทธิภาพตามนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร ต้องก้าวหน้ามีมาตรฐานทันสมัย ดำรงความเป็นไทยในความเป็นสากล ผู้บริหาร กระจายอำนาจในการบริหาร และต้องมีคุณสมบัติตามที่ต้องการเป็นพิเศษ คือ

1. ต้องมีภาวะผู้นำ และพัฒนาตนเองตลอดเวลา

2. ต้องมุ่งเน้นที่จะสร้างระบบคุณภาพให้ผลผลิตสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม

3. ต้องเป็นนักป้องกันปัญหา

4. ต้องตัดสินใจบนทางเลือกซึ่งมีการเสี่ยงอย่างมีเหตุผล

5. ต้องมีความรับผิดชอบในการรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย และไวต่อการรับรู้ ความคิด ความต้องการของบุคคลต่าง ๆ และไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง

6. ต้องให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการบริหาร และต้องวางระบบการสื่อสาร

7. ต้องมีความรอบรู้ในงานวิชาการ ซึ่งเป็นหัวใจของโรงเรียน มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล ทันสมัย สามารถเป็นผู้นำในด้านวิชาการ

8. มีความซื่อสัตย์และมีหลักการในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

G ด้านบุคลากร

& นักเรียน

นักเรียนต้องมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียนและของสังคม คือ ดี เก่ง และมีความสุข ดังนี้

1. มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

2. มีทักษะในกระบวนการทำงาน มีความสามารถในการจัดการ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตและ ใช้เทคโนโลยีได้

3. มีความรู้ความสามารถ และนำความรู้ต่าง ๆ ไปบูรณาการใช้ในการดำรงชีวิต

4. มีทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

5. สามารถคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดไตร่ตรอง ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการปรับเปลี่ยนวิธีการแก้ปัญหา

6. เป็นผู้นำทำงานเป็นทีม มีทักษะในการเจรจา และมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมเชิงประชาธิปไตย

7. มีความรับผิดชอบ เสียสละ ทำประโยชน์ให้กับสังคม

8. มีสุนทรียภาพ เห็นคุณค่า และสามารถสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้านได้อย่าง เหมาะสม และมีจิตสำนึกและภูมิใจในความเป็นไทย

9. มีความสามารถในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม

10. มีสุขภาพและสุขนิสัยที่ดี มีสมรรถภาพทางเหมาะสมกับวัย

& ครูและบุคลากร

ครูเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องหลักสูตร กระบวนการสอนอย่างชัดเจน สามารถนำมาใช้กับกลุ่มนักเรียนได้อย่างเหมาะสม แล้วยังต้องมีคุณลักษณะ คือ

1. รักการสอน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

2. มีความมุ่งมั่นในการพัฒนานักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ

3. สามารถสอนให้นักเรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตและสามารถนำความรู้ต่าง ๆ ไปบูรณาการใช้ในการดำรงชีวิต

4. สามารถสร้างบทเรียนที่ท้าทายปัญหา

5. ต้องเป็นผู้สอนให้นักเรียนรู้วิธีค้นหาคำตอบ เกิดจินตนาการ เกิดความรู้ใหม่เพิ่มพูนขึ้นมาอย่างไม่มีขีดจำกัด

6. สามารถปลูกฝังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ตลอดเวลา

7. ต้องเป็นที่ปรึกษาให้แก่นักเรียนเป็นการใช้เครื่องมือต่าง ๆ และทั้งเป็นผู้นำให้นักเรียนทำงานร่วมกันได้

8. มีคุณลักษณะเป็นผู้นำด้านวิชาการ และพัฒนาตนเองตลอดเวลา

9. ต้องมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน

10. รักความก้าวหน้าในอาชีพ และมีความรักโอบอ้อมอารีกับเพื่อนร่วมงาน และมีความเป็นประชาธิปไตย

G ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

โรงเรียนพัฒนาอาคารสถานที่ให้สะอาดสวยงาม มีสภาพแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นอุทยานทางการศึกษา มีแหล่งเรียนรู้มากมายทั้งสวนสมุนไพร สวนพฤกษศาสตร์ โดยดำเนินการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับตามอาคารเรียนและตกแต่งตามบริเวณโรงเรียนโดยรอบ มีป้ายนิเทศตามอาคารเรียน และที่พักผู้ปกครองอย่างเป็นปัจจุบัน

ห้องเรียนมีจำนวนเพียงพอและมีห้องคอมพิวเตอร์ ห้องศูนย์วิทยาการเพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ห้องแนะแนว และห้องสนับสนุนการสอน ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภายในห้องเรียนมีสภาพสวยงาม บรรยากาศวิชาการ ในการจัดห้องเรียนยังต้องคำนึงถึงต้องเป็นเรือนเพาะชำทางปัญญา เป็นแหล่งสร้างสรรค์ทางปัญญา เมื่อเข้าไปเรียนแล้ว เกิดปัญญา เกิดความคิด สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตได้ ต้องพัฒนาให้ผู้เรียนมีความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์และเหตุผลในการเข้าใจตนเองและผู้อื่น ต้องสร้างปรัชญาความคิดเชิงบูรณาการให้สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิต

ต้องพัฒนานักเรียนด้านความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง ต้องมีการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียน

G ด้านความสัมพันธ์ชุมชน

ชุมชนจะดำรงรักษาความเข้มแข็งได้มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้ของบุคคลในชุมชน โรงเรียนมีหน้าที่พัฒนานักเรียนในชุมชนให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะการแก้ปัญหามีความคิดสร้างสรรค์สามารถพัฒนาตนเองและสังคมขึ้นอยู่กับประสานความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนกับบ้าน

โรงเรียนต้องจัดการศึกษาสอดคล้องกับความต้องการ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน ร่วมทำงานกับชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยเปิดโอกาสให้บุคคลในชุมชนได้ร่วมคิด ร่วมเสนอแนะ ร่วมตัดสินใจ ร่วมเลือกสรร ร่วมดำเนินการ

การเรียนการสอนของโรงเรียน เปลี่ยนแปลงไปสู่แนวทางของการพัฒนาความสามารถ สติปัญญาของผู้เรียน เพื่อตอบสนองต่อตัวผู้เรียนและความเข้มแข็งของชุมชน

ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน โรงเรียนต้องมีความสัมพันธ์และร่วมมือมีผลการดำเนินการ ดังนี้

1. คณะกรรมการโรงเรียนมีส่วนร่วมวางแผน ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตัดสินใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตามนโยบายการกระจายอำนาจ

2. ผู้ปกครองได้รับข่าวสารเกี่ยวกับแผนการเรียน ปรัชญา การปฏิบัติและกรอบการประกันคุณภาพการศึกษา

3. คณะครูและผู้ปกครองแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก

4. มีการสื่อสารทางจดหมายและวิธีการอื่น ๆ

5. การประชุมอภิปรายผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนการพัฒนาและความก้าวหน้าในการเรียนรู้

6. ผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วมประเมินหลักสูตรและบริการต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในโรงเรียน

7. ผู้ปกครองต้องได้รับการต้อนรับตลอดเวลา

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

โรงเรียน ชุมชน ร่วมบริหารจัดการ สร้างคนดีสู่สังคม พร้อมรับเทคโนโลยีที่ทันสมัยคำขวัญของโรงเรียน

ความดี ทำได้ทั้งต่อหน้าและลับหลังคุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ดูแลสุขภาพ อนามัยอย่างสม่ำเสมอ และหลีกเลี่ยงยาเสพติด

2. มีความซื่อสัตย์

3. มีความรับผิดชอบ

4. มีความประหยัด

5. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะกระบวนการด้านวิชาการ